Právní informace

Není-li výslovně stanoveno jinak, vezměte, prosím, na vědomí, že jakákoliv a právní jednání a výše uvedená komunikace, včetně připojených dokumentů, nejsou závazným návrhem na uzavření smlouvy ani přijetím nabídky na uzavření smlouvy. Nejsme povinni v kterékoli fázi jednání uzavřít písemnou smlouvu, a to ani v případě akceptace nabídky. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou je vyloučeno, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky. Případná smlouva bude uzavřena až okamžikem podpisu oboustranně odsouhlaseného písemného konečného znění návrhu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Uzavření jakékoli ústní smlouvy je vyloučeno a jednání v jiné než písemné formě nejsou závazná.

Radek Řezáč - Rincon Property