Právne informácie

Ak nie je výslovne stanovené inak, vezmite, prosím, na vedomie, že akékoľvek a právne konanie a vyššie uvedená komunikácia, vrátane pripojených dokumentov, nie sú záväzným návrhom na uzavretie zmluvy ani prijatím ponuky na uzavretie zmluvy. Nie sme povinní v ktorejkoľvek fáze rokovania uzavrieť písomnú zmluvu, a to ani v prípade akceptácie ponuky. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy s akýmkoľvek dodatkom alebo odchýlkou je vylúčené, a odpoveď na ponuku s dodatkom alebo odchýlkou sa teda nepovažuje za prijatie ponuky. Prípadná zmluva bude uzavretá až okamihom podpisu obojstranne odsúhlaseného písomného konečného znenia návrhu zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Uzavretie akejkoľvek ústnej zmluvy je vylúčené a rokovania v inej než písomnej forme nie sú záväzné.

Radek Rezac